Waanrode

Jaarprogramma 2022

­Download als PDF

                                                        

CULTURELE DORPSRAAD vzw

WAANRODE

Jaarprogramma 2022

----------------------------------

 

Volgende actiepunten en activiteiten worden, in uitvoering van art. 3 * van de statuten, gepland als een heropstart na de coronatijd:

* à Art. 3 (Statuten) A: De Culturele Dorpsraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen,instellingen en diensten voor sociaal-culturele werken en vrijetijdsbesteding. Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding.

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

            - behoud en herschikking uitleendienst

- uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 15/3, 15/6 en 15/11) + digitale versie

- trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen”

            - regelmatige updating van de website www.waanrode.be

2°: Organisatie activiteiten:

- reis naar Floriade (Ned) op 1 mei

- activiteit in kader van ‘Vlaanderen Feest’  

- medewerking aan receptie t.g.v. Te Deum op 23 juli

- 4 december: organisatie van 10e Streekproducten-Kerst-markt met bezoek van Sinter-klaas voor de kinderen

- 18 december: organisatie kerstconcert in de kerk

àArt. 3 (Statuten) B: Hij behartigt tevens de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

3°: Blijvende aandacht (ondersteuning) en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

             - ondersteuning (buurt)initiatieven ter integratie van nieuwe dorpsgenoten

             - opstart Whatsappgroep WiN (Waanrode in Nood)

             - opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

             - medewerking aan project ‘Pastorijtuin Tuin van verstilling’ met plantdag op 4 april en

               opening op 24 juni

             - (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ o.a. via lidmaatschap

               ‘vzw Streekproducten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals

- Rozenfeesten te Mechelen (19 juni)

- Week van de Smaak te Leuven (november) e.a.…

 - aandacht voor kerstmisgebeuren met plaatsing kerststal en verlichting voor kerk en   medewerking aan de KNSB-actie om op kerstavond lichtjes te laten branden op de oorlogsgraven.

                - lidmaatschap Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen en TuinHier en deelname landelijk congres

                TuinHier te Brugge op 25 juni

            - bevlagging van dorp in zomerperiode

4°: Prijsuitreiking  zoekwedstrijd ‘(Ver)Ken Waanrode’ 2021’ op een nog te bepalen moment

5°: Reflectie over werking en toekomst van verenigingsleven in Waanrode en Culturele Dorpsraad in post-coronatijd