Waanrode

Jaarprogramma 2024

­Download als PDF

                                                        

CULTURELE DORPSRAAD vzw

WAANRODE

Jaarprogramma 2024

----------------------------------

 

Volgende actiepunten en activiteiten worden, in uitvoering van art. 3 * van de statuten, gepland:

* à Art. 3 (Statuten) A: De Culturele Dorpsraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen,instellingen en diensten voor sociaal-culturele werken en vrijetijdsbesteding. Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding.

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

- behoud uitleendienst

- uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 15/3, 15/6 en 15/11) + digitale versie

- trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen” met o.a. meldingen nieuwe wetgevingen

- regelmatige updating van de website www.waanrode.be

2°: Organisatie activiteiten:

Paaseieren rapen op paasmaandag 1 april

Streekproducten-Kerst-markt op 8 december met bezoek van Sinterklaas voor de kinderen

Kerstconcert op zondag 22 december

3°: Organisatie Polenreis 4 tot en met 12 april 2024

àArt. 3 (Statuten) B: Hij behartigt tevens de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

4°: Blijvende aandacht (ondersteuning) en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

 - ondersteuning (buurt-) en verenigingsinitiatieven ter integratie van (nieuwe) dorpsgenoten

 - opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

 - (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ o.a. via lidmaatschap ‘vzw Streekproducten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals o.a.

Ferm ‘Den Hof’ (7 juni)

Rozenfeesten te Mechelen (16 juni)

Kweikersfeest te Tienen (6 oktober)

Week van de Smaak te Leuven (november) e.a.…

- aandacht voor kerstmisgebeuren met plaatsing kerststal en verlichting voor kerk, medewerking aan KNSB-actie ‘lichtjes op oorlogsgraven’ en organisatie kerstreceptie op kerstavond 24/12

- lidmaatschap Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen en TuinHier met aanwezigheid op Algemene Vergaderingen en vormingsinitiatieven

- bevlagging van dorp in zomerperiode

5°: aandacht voor sociale dorpsleven en kinderen

Paaseieren rapen (paasmaandag 1/4) en bezoek Sinterklaas (8/12) voor kinderen

Inzameling van boekentassen en pennenzakken tvv minderbedeelde kinderen (einde juni) en van speelgoed (einde november) i.s.m. OCMW

6°; aandacht voor 35 jaar Torendraaiersbeeld: met herstel gedenkzuil en vieringsactualiteit op 28 juni (gekoppeld aan Vlaanderen Feest)

7°: Wensenmemorandum n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen

8°: Voorbereiding viering 50-jarig bestaan in 2025 met Algemene Vergadering op 28/01/2025

 9°: Reflectie over werking en toekomst van verenigingsleven in Waanrode en Culturele Dorpsraad