Waanrode

Jaarprogramma 2020

­Download als PDF

                                                        

CULTURELE DORPSRAAD vzw

WAANRODE

Jaarprogramma 2020

----------------------------------

 

Volgende actiepunten en activiteiten worden, in uitvoering van art. 3 * van de statuten, gepland en geplaatst in het kader van 45 jaar Culturele Dorpsraad Waanrode:

* à Art. 3 (Statuten) A: De Culturele Dorpsraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen,instellingen en diensten voor sociaal-culturele werken en vrijetijdsbesteding. Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding.

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

-          behoud uitleendienst (ook aan particulieren) en gratis bedeling van tijdig aangeboden flyers voor activiteiten van aangesloten verenigingen

-          uitvoering logistieke en ondersteunende karweien

-          herschikking uitleendienst

2°: Info-ondersteuning:

- uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 1/4, 1/7, 1/10 en 25/12) + digitale versie

- trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen”

           - regelmatige updating van de website www.waanrode.be

3°: Organisatie activiteiten:

- ‘Paaseieren rapen’ in pastorijtuin op paasmaandag 13 april

- Herdenkingsconcert ‘75 jaar Wapenstilstand WO II’ op 8 mei

- Polenreis n.a.v. 100 jaar Koor Echo te Bielsko-Biala van 2 – 10 juli

- Activiteit in kader van ‘Vlaanderen Feest’

- medewerking aan receptie t.g.v. Te Deum op 25 juli

- 20/09: 100e verjaardag aankomst zusters in Waanrode

- 6 december: organisatie van 10e Streekproducten-Kerst-markt met bezoek van Sinterklaas voor de kinderen

- 20 december: organisatie kerstconcert in de kerk

àArt. 3 (Statuten) B: Hij behartigt tevens de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

4°: Blijvende aandacht (ondersteuning )en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

           - ondersteuning (buurt)initiatieven ter integratie van nieuwe dorpsgenoten

           - ondersteuning van plaatselijke zelfstandigen (bedeling reclamefolders)

            - opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

            - medewerking aan project ‘Tuin van verstilling’, ingediend als project KBS door

            kerkraad Kana

            - (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ o.a. via lidmaatschap

               ‘vzw Streekproducten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals

  • Rozenfeesten te Mechelen (14/06)

- aandacht voor kerstmisgebeuren met verlichting kerk en plaatsing kerststal voor kerk

- aandacht voor historisch erfgoed (met bijzondere aandacht voor kapellen in Waanrode)

5°: Dorpsvernieuwing en –verfraaiing

-          (40e) oproep tot bebloeming van het dorp in ‘Torendraaier’ van 1 april

-          onderhoud van alle bestaande rozenperken en andere aanplantingen

-          aanplanten en onderhoud van dahlia- en begoniaperken op verschillende plaatsen in dorp

-          bevlagging van dorp in zomerperiode

6°: Toekenning ‘Trofee van Verdienste’ met uitreiking op een nog te bepalen moment

7°: Tewerkstelling

behoud van tewerkstelling van werknemer Leon tot 31/12/2020

8°: Reflectie over werking en toekomst van verenigingsleven in Waanrode en Culturele Dorpsraad met aanpassing statuten en reglementen aan nieuwe vzw-wetgeving.