Waanrode

Jaarprogramma 2017

­Download als PDF

                                                        

CULTURELE DORPSRAAD vzw

WAANRODE

Jaarprogramma 2017

----------------------------------

Volgende actiepunten en activiteiten worden, in uitvoering van art. 3 * van de statuten, gepland:

* à Art. 3 (Statuten) A: De Culturele Dorpsraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen,instellingen en diensten voor sociaal-culturele werken en vrijetijdsbesteding. Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding.

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

-          behoud uitleendienst (ook aan particulieren) en gratis bedeling van flyers voor activiteiten van aangesloten verenigingen

-          uitvoering logistieke en ondersteunende karweien

-          jaarlijkse aanpassing cultuurvademecum (21e editie – enkel digitaal- via website)

-          herschikking uitleendienst

-          toekenning (driejaarlijkse) ‘trofee van Verdienste’

2°: Info-ondersteuning:

- uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 1/4, 1/7, 1/10 en 1/1) + digitale versie

- trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen”

           - regelmatige updating van de website www.waanrode.be

            - opname verenigingskalender op website

3°: Organisatie activiteiten:

- Polenreis 1-10 april;

- Paaseieren rapen in pastorijtuin op paasmaandag 17 april

- ‘Vlaanderen Feest’-activiteit op 7 juli met uitreiking van ‘trofee van Verdienste’

- medewerking aan receptie t.g.v. Te Deum op 22 juli

- 3 november: infoavond i.v.m. ‘Waanrode en omstreken in de WO-en’

- 3 december: organisatie van Streekproducten-Kerst-markt met bezoek van Sinterklaas voor de kinderen en met kunsttentoonstelling van ‘kunstenaars van eigen bodem’ (groot Kortenaken)

- 17 december: organisatie kerstconcert in de kerk

àArt. 3 (Statuten) B: Hij behartigt tevens de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

4°: Blijvende aandacht (ondersteuning )en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

            - ondersteuning (buurt)initiatieven ter integratie van nieuwe dorpsgenoten

           - ondersteuning van plaatselijke zelfstandigen (bedeling reclamefolders)

            - opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

      - (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ o.a. via lidmaatschap

               ‘vzw Streekproducten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals

  • Bijendag te Glabbeek (30/04)
  • Rozenfeesten te Mechelen (18/06)
  • Glabbeek proeft (7/10)

- aandacht voor kerstmisgebeuren met verlichting kerk en plaatsing kerststal voor kerk

- medewerking aan gemeentelijke werkgroep ‘Historisch Erfgoed’ (met bijzondere

aandacht voor kapellen in Waanrode)

- medewerking zwerfvuilacties van gemeentelijke milieuraad

5°: Dorpsvernieuwing en –verfraaiing

-          (37e) bebloemingsactie met oproep tot deelname in ‘Torendraaier’ van 1 april

-          onderhoud van alle bestaande rozenperken, pastorijtuin en andere

     aanplantingen

-          aanplanten en onderhoud van dahlia- en begoniaperken op verschillende plaatsen in dorp

-          tagetesgroenbemesting langs Boterbergstraat, Oude Diestsestraat en Oude Tiensestraat

-          bevlagging van dorp in zomerperiode

6°: Tewerkstelling

behoud van tewerkstelling van 2 VT-werknemers maar…

7°: Reflectie over werking en toekomst van verenigingsleven in Waanrode en Culturele Dorpsraad