Waanrode

Jaarprogramma 2016

­Download als PDF

                                                                                               Jaarprogramma 2016

                                                                           ----------------------------------

Volgende actiepunten en activiteiten worden, in uitvoering van art. 3 * van de statuten, gepland:

* à Art. 3 (Statuten) A: De Culturele Dorpsraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen,instellingen en diensten voor sociaal-culturele werken en vrijetijdsbesteding. Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding.

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

-         behoud uitleendienst (ook aan particulieren) en gratis bedeling van flyers voor activiteiten van aangesloten verenigingen

-         uitvoering logistieke en ondersteunende karweien

-         jaarlijkse aanpassing cultuurvademecum (20e editie – enkel digitaal- via website)

-         herschikking uitleendienst

2°: Info-ondersteuning:

- uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 1/4, 1/7, 1/10 en 1/1) + digitale versie

- trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen”

           - regelmatige updating van de website www.waanrode.be

            - opname verenigingskalender op website

3°: Organisatie activiteiten:

- zoekwedstrijd ‘(Ver-)Ken Waanrode’ van 1/04 tot 6/07 met prijsuitreiking op 8/07

- ‘Vlaanderen Feest’-activiteit op 8/07 met uitreiking titel ‘Ereburger van Waanrode’

- 4 november: infoavond i.v.m. ‘Waanrode en omstreken in de WO-en’

- 4 december: organisatie van Streekproducten-Kerst-markt met bezoek van Sinterklaas voor de kinderen en met kunsttentoonstelling van ‘kunstenaars van eigen bodem’ (groot Kortenaken)

- 18 december: organisatie kerstconcert in de kerk

- voorbereiding Polenreis Paasvakantie 2017 (1-9 of 10/04)

àArt. 3 (Statuten) B: Hij behartigt tevens de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

4°: Blijvende aandacht (ondersteuning )en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

            - ondersteuning (buurt)initiatieven ter integratie van nieuwe dorpsgenoten

           - ondersteuning van plaatselijke zelfstandigen (bedeling reclamefolders)

            - opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

      - (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ en bier ‘8 75’ o.a. via lidmaatschap

               ‘vzw Streekproducten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals

  • Rozenfeesten te Mechelen (19/06)

- aandacht voor kerstmisgebeuren met verlichting kerk en plaatsing kerststal voor kerk

- medewerking aan gemeentelijke werkgroep ‘Historisch Erfgoed’ (met bijzondere

aandacht voor kapellen in Waanrode)

- medewerking zwerfvuilacties van gemeentelijke milieuraad

- medewerking / organisatie viering 100-jarige (december)

5°: Dorpsvernieuwing en –verfraaiing

-         (36e) bebloemingsactie met oproep tot deelname in ‘Torendraaier’ van 1 april

               -     onderhoud van alle bestaande en nieuwe rozenperken, pastorijtuin en andere

                      aanplantingen

-         aanplanten en onderhoud van dahliaperken in o.a. Boterbergstraat en Overstraat, pastorijtuin en Dorp

-         tagetesgroenbemesting langs Boterbergstraat, Hemelrijkstraat, Molenstraat, Oude Diestsestraat, Oude Tiensestraat en Overstraat

-         bloemenmengeling in bepaalde perken m.m.v. Tuinhier

-         bevlagging van dorp in zomerperiode

6°: Tewerkstelling

behoud van tewerkstelling van 2 VT-werknemers maar…

7°: Reflectie over werking en toekomst van verenigingsleven in Waanrode en Culturele Dorpsraad