Waanrode

Jaarprogramma 2015

­                                                                                                Jaarprogramma 2015

                                                                           ----------------------------------

Centraal in het jaarprogramma 2015 staat de viering van 40 jaar Culturele Dorpsraad Waanrode met als

 

Vieringsactiviteiten:

- 10 juli: ‘Vlaanderen Feest’-activiteit met huldiging van verdienstelijke (bestuurs)leden uit het verenigingsleven

- 01-03 augustus: ‘Kerk in de Bloemen’ in kerk van Waanrode: een totale bebloeming van de kerk met als thema ‘Ode aan het leven’ door de ‘European Florist Masters’ o.l.v. Annemie Duchateau + Torendraaiersfeesten rond de kerk

- 6 december: organisatie van Streekproducten-Kerst-markt met bezoek van Sinterklaas en Kerstman voor de kinderen en met kunsttentoonstelling van ‘kunstenaars van eigen bodem’ (groot Kortenaken)

- 20 december: organisatie kerstconcert in de kerk als afsluiting van het jubileumjaar

 

Daarnaast worden ook nog volgende actiepunten en activiteiten, in uitvoering van art. 3 * van de statuten, gepland:

 

* à Art. 3 (Statuten) A: De Culturele Dorpsraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen,instellingen en diensten voor sociaal-culturele werken en vrijetijdsbesteding. Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding.

 

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

-          behoud uitleendienst (ook aan particulieren) en gratis bedeling van flyers voor activiteiten van aangesloten verenigingen

-          uitvoering logistieke en ondersteunende karweien

-          jaarlijkse aanpassing cultuurvademecum (20e editie – enkel digitaal? – via website)

-          herschikking uitleendienst

 

2°: Info-ondersteuning:

- uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 1/4, 1/7, 1/10 en 1/1) + digitale versie

- trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen”

           - regelmatige updating van de website www.waanrode.be

 

àArt. 3 (Statuten) B: Hij behartigt tevens de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

 

3°: Blijvende aandacht (ondersteuning )en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

            - ondersteuning (buurt)initiatieven ter integratie van nieuwe dorpsgenoten

           - ondersteuning van plaatselijke zelfstandigen (bedeling reclamefolders)

            - opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

      - (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ en bier ‘8 75’ o.a. via lidmaatschap

               ‘vzw Streekproducten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals

  1. oBijen- en Bloesemdag Tuinen van Hoegaarden (26/04)
  2. oRozenfeesten te Mechelen (14/06)
  3. oDijlelanddag te ???
  4. oDorpsfeesten Vissenaken (06/09)
  5. oBoerderij in de Stad Tienen (27-28/09)
  6. o

- organisatie van een activiteit in het kader van 70 jaar einde WO II (8 mei)

- aandacht voor kerstmisgebeuren met verlichting kerk en plaatsing kerststal voor kerk

- medewerking aan gemeentelijke werkgroep ‘Historisch Erfgoed’ (met bijzondere

aandacht voor kapellen in Waanrode)

 

4°: Dorpsvernieuwing en –verfraaiing

-          (35e) bebloemingsactie met oproep tot deelname in ‘Torendraaier’ van 1 april

               -     onderhoud van alle bestaande en nieuwe rozenperken, pastorijtuin en andere

                     aanplantingen

-          aanplanten en onderhoud van dahliaperken in o.a. Boterbergstraat en Overstraat, pastorijtuin en Dorp

-          tagetesgroenbemesting langs Boterbergstraat, Hemelrijkstraat, Molenstraat, Oude Diestsestraat, Oude Tiensestraat en Overstraat

 

5°: Tewerkstelling

behoud van tewerkstelling van 2 VT-werknemers en WEP-Plus-Project voor 1,5 VT-

werknemers (i.s.m. Leerwerkbedrijf ‘Oost-Brabant’) maar…

 

6°: Reflectie over 40-jarig bestaan, werking en toekomst van Culturele Dorpsraad