Waanrode

Home

Jaarprogramma 2018

­Download als PDF

                                                        

CULTURELE DORPSRAAD vzw

WAANRODE

Jaarprogramma 2018

----------------------------------

Volgende actiepunten en activiteiten worden, in uitvoering van art. 3 * van de statuten, gepland:

* à Art. 3 (Statuten) A: De Culturele Dorpsraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen,instellingen en diensten voor sociaal-culturele werken en vrijetijdsbesteding. Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding.

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

-          behoud uitleendienst (ook aan particulieren) en gratis bedeling van flyers voor activiteiten van aangesloten verenigingen

-          uitvoering logistieke en ondersteunende karweien

-          herschikking uitleendienst

2°: Info-ondersteuning:

- uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 1/4, 1/7, 1/10 en 1/1) + digitale versie

- trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen”

           - regelmatige updating van de website www.waanrode.be

            - opname verenigingskalender op website

3°: Organisatie activiteiten:

- ‘Paaseieren rapen’ in pastorijtuin op paasmaandag 2 april

- Viering 85 jaar Grot

- organisatie van kinderteken- of knutselwedstrijd m.m.v. Vrije Basisschool

‘De Zonnebloem’ met tentoonstelling in de kerk op zondag 3 juni t.g.v.

   Open Kerkendag van 14u tot 18u, met openingsreceptie om 13u;

- uitgifte van een herinneringskaars

- Jubileumconcert in Grot in kader van ‘Vlaanderen Feest’ op vrijdag 6 juli

met de groep ‘Tijdloos’

- medewerking aan receptie t.g.v. Te Deum op 21 juli

- Herdenking van 100 jaar einde WO I

- fietstocht naar Halen i.s.m. KVLV op woensdag 8 augustus om 18u

                  - uitgifte extra-Torendraaier einde oktober/begin november met historiek WO I

in Waanrode

                        - organisatie van een fakkeltocht en vredeswake op 9 november, gevolgd door

literair en muzikaal programma ‘Oorlogsstemmen’ van Guy Verlinde in

Bergendal i.s.m. de gemeente

- 2 december: organisatie van Streekproducten-Kerst-markt met bezoek van Sinterklaas voor de kinderen en met kunsttentoonstelling van ‘kunstenaars van eigen bodem’

- 16 december: organisatie kerstconcert in de kerk

àArt. 3 (Statuten) B: Hij behartigt tevens de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

4°: Blijvende aandacht (ondersteuning )en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

            - ondersteuning (buurt)initiatieven ter integratie van nieuwe dorpsgenoten

           - ondersteuning van plaatselijke zelfstandigen (bedeling reclamefolders)

            - opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

      - (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ o.a. via lidmaatschap

               ‘vzw Streekproducten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals

  • Rozenfeesten te Mechelen (17/06)

- aandacht voor kerstmisgebeuren met verlichting kerk en plaatsing kerststal voor kerk

- medewerking aan gemeentelijke werkgroep ‘Historisch Erfgoed’ (met bijzondere

aandacht voor kapellen in Waanrode)

- wensenmemorandum 2019-2024 n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen

5°: Dorpsvernieuwing en –verfraaiing

-          (38e) bebloemingsactie met oproep tot deelname in ‘Torendraaier’ van 1 april

-          onderhoud van alle bestaande rozenperken, pastorijtuin en andere

     aanplantingen

-          aanplanten en onderhoud van dahlia- en begoniaperken op verschillende plaatsen in dorp

-          tagetesgroenbemesting langs Boterbergstraat/Tolkamerstraat, Oude Diestse-straat en Oude Tiensestraat

-          bevlagging van dorp in zomerperiode

6°: Tewerkstelling

behoud van tewerkstelling van 2 VT-werknemers tot einde mei. Nadien behoud van 1

werknemer

7°: Reflectie over werking en toekomst van verenigingsleven in Waanrode en Culturele Dorpsraad