Waanrode

Jaarprogramma 2013

­Jaarprogramma 2013

-------------------------------

 

De Culturele Dorpsraad wil in het jaarprogramma 2013 een bijzondere aandacht besteden aan de voorbereiding van het vieringsjaar 2014 t.g.v. 875 jaar Waanrode.

 

Toch worden ook volgende activiteiten, in uitvoering van art. 3 van de statuten*, gepland:

 

* à Art. 3 (Statuten) A: De Culturele Dorpsraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen,instellingen en diensten voor sociaal-culturele werken en vrijetijdsbesteding. Hij bevordert deze activiteiten in de ruimste betekenis, met inbegrip van de cultuurspreiding, de voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding.

 

1°: Ondersteuning verenigingsleven door

-         behoud uitleendienst (ook aan particulieren) en gratis bedeling van flyers voor activiteiten van aangesloten verenigingen

-         (gratis) uitvoering logistieke en ondersteunende karweien voor aangesloten vere-nigingen

-          jaarlijkse aanpassing cultuurvademecum (18e editie)

-          organisatie vormingsactiviteit(en) voor bestuursleden

 

2°: Info-ondersteuning:

-        uitgifte van "de Torendraaier" (verschijnt op 1/4, 1/7, 1/10 en 1/1) + digitale versie

-        trimestriële uitgave van “Culturele Tijdingen”

-        totale vernieuwing van de website www.waanrode.be

 

àArt. 3 (Statuten) B: Hij behartigt tevens de dorpsgebonden materies met inbegrip van sociale aangelegenheden, dorpsvernieuwing, beleid ten aanzien van hogergeplaatste besturen, leefmilieu, natuurbescherming en het opbouwwerk. Hij adviseert de gemeentelijke overheid inzake culturele en dorpsgebonden aangelegenheden en inzake planning en bouw van culturele infrastructuur.

 

3°: Blijvende aandacht (ondersteuning )en waakzaamheid voor kwaliteit dorpsleven

-        ondersteuning (buurt)initiatieven ter integratie van nieuwe dorpsgenoten

-        ondersteuning van plaatselijke zelfstandigen (via bedeling reclamefolders)

-        opvolging dorps- en verenigingsgebonden aangelegenheden

-        (verdere) promotie van rozenlikeur ‘Waanrode’ o.a. via lidmaatschap ‘vzw Streek-

producten Vlaams-Brabant’ en op verschillende activiteiten zoals

  1. oHagelanddag te xxx op x mei
  2. oDijlelanddag te xxx op x juni
  3. oRozenfeesten te Mechelen op 16 juni
  4. oSt.-Rochusfeesten te Aarschot op 15 augustus
  5. oJaarmarkt te Nieuwerkerken op 15 augustus
  6. oFood Health te Tienen in september

-        organisatie van een activiteit in het kader van ‘Vlaanderen Feest’ (begin juli)

-        organisatie van Streekproducten-kerst-markt op 15/12 met kunsttentoonstelling van ‘kunstenaars van eigen bodem’ (groot Kortenaken)

-        aandacht voor kerstmisgebeuren met verlichting kerk en plaatsing kerststal voor kerk

-        medewerking aan gemeentelijke werkgroep ‘Historisch Erfgoed’ (met bijzondere aandacht voor kapellen in Waanrode)

 

4°: Dorpsvernieuwing en –verfraaiing

-        (33e) bebloemingsactie met oproep tot deelname in ‘Torendraaier’ van 1 april

-        in voorjaar: vervanging van een aantal kapotte rozenperken

-        verder onderhoud van bestaande (rozen)perken, pastorijtuin en andere aanplantingen

-        beplanten met (eenjarige) bloemen van bloembakken Dorp en omgeving en elders

-        in voorjaar: - dahliaperken in o.a. Boterbergstraat, Hemelrijkstraat, Oude Diestsestraat, Oude Tiensestraat en oud-kerkhof

-        tagetesgroenbemesting langs o.a. Boterbergstraat, Oude Diestsestraat, Oude Tiensestraat, Overstraat en Parelstraat

 

5°: Tewerkstelling

behoud van tewerkstelling van 2 VT-werknemers en WEP-Plus-Project voor 1,5 VT-

werknemers (i.s.m. Leerwerkbedrijf ‘Oost-Brabant’)

 

6°: Internationaal:

onderhoud van contacten met Nederlandse zustergemeente Wanroij en Poolse koor ‘Echo’ in Bielsko-Biala

 

7°: Voorbereiding Viering 875 jaar Waanrode in 2014:

-        oproep tot particuliere inbreng in viering via suggesties in Torendraaier (1/4; 1/7 en

-        1/10 en van verenigingen via ‘Culturele Tijdingen’ met ondersteuning door Culturele

-        Dorpsraad op basis van een eigen reglement ter zake (zie hieronder)

-        voorbereiding Polenreis 5/4-13/4

-        voorstelling en start vieringsprogramma op zaterdag 14 december

 

 

 

REGLEMENT TOT TOEKENNING SUBSIDIE AAN VIERINGSACTIVITEITEN VAN VERENIGINGEN (VIERING 875 JAAR WAANRODE)

 

1. De Culturele Dorpsraad vzw Waanrode voorziet een toelage voor activiteiten, die worden georganiseerd door aangesloten verenigingen in het kader van 875 jaar Waanrode in 2014.

2. Het betreft activiteiten, die nieuw zijn (niet in de twee voorbije jaren werden georganiseerd door de vereniging) en open staan voor een ruimer publiek.

3. Per vereniging kunnen maximaal 2 activiteiten in aanmerking komen voor betoelaging.

4. Per activiteit kan een toelage worden toegekend van

   - 75 euro als het een winstgevende activiteit betreft

   - 75 euro tot 150 euro als tussenkomst in een niet-winstgevende activiteit.

Het niet-winstgevende karakter van de activiteit dient bewezen te worden t.o.v. de raad van bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter.

5. Op de documenten, bestemd voor het publiek, dient vermeld te worden dat de activiteit plaats vindt in het kader van ‘875 jaar Waanrode’ en ‘met de financiële steun van de Culturele Dorpsraad vzw’.

6. De vereniging verbindt er zich toe de geplande activiteit aan de raad van bestuur bekend te maken voor 1 oktober 2013, zodat deze mee kan opgenomen worden in de vierings-kalender, die op 14 december 2013 wordt voorgesteld.

7. De toelage wordt aan de vereniging uitgekeerd na de viering.

8. Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of de voorwaarden van het Reglement niet werden nageleefd, kan de raad van bestuur, de toegekende steuntoelage, geheel of gedeeltelijk, terugvorderen van de betrokken vereniging. Het bedrag dient dan binnen de maand na de terugvordering te worden weergegeven aan de Culturele Dorpsraad vzw.